TEGESE CERKAK
Crita cekak iku crita gancaran kang ngandhut prastawa kang ora dawa lan ora akeh alur critane. Ing basa Indonesia, disebut cerita pendek (cerkak).Utawi sawijining karangan kang nyritakake bab-bab kang ana gegayutane karo lelakone manungsa kanthi ringkes, anggone nyritake saka wiwitan, tuwuh dredah, nganti carane ngrampungake masalahe.
Ciri – Ciri Cerkak
1.      Critane ringkes
2.      Gegayutan karo lelakone manungsa
3.      Alur crita dumadi saka wiwitan, dredah, ngrampungake perkara
Strukture Cerkak
Bab-bab kang perlu digatekake ing crita Cekak :
1.       Tema :  Underaning perkara
2.       Alur (plot)
– Exposition
– Complication
– Rising Action
– Turning Point (klimaks)
– Ending
3.       Latar
– Latar Panggonan
– Latar Wektu
– Latar Kahanan
4.       Penokohan (paraga)
a.       Teknik  Analitik, yaiku Karakter utawa watak tokoh dijlentrehake kanthi langsung
b.       Teknik Dramatik
–  Pengambaran bab fisik lan tindak tanduk
–  Pengambaran lingkungan kahuripan tokoh
– Penggambaran Tatabasane Tokoh
– Penggambaran dalan pikirane tokoh
-Panggambaran dening tokoh liyane
5.        Sudut Pandang (posisi pangripta)
a.       Dadi wong kapisan
b.      Dadi wong kapindho
c.       Dadi wong katelu
6.       Amanat (Pesen)
Ajaran moral didaktis kang bakal disampeke/ dijlentrehake pengarang marang wong kang maca
7.       Gaya Bahasa
Basa ana ing crita nduweni kagunaan kanggo nyiptakake kahanan persuasif uga ngrumusake dialog kang bisa ngetokake hubungan lan interaksi tokoh siji lan sijine
Bab-bab ing dhuwur iku diarani unsur intrinsik, kang tegese unsur-unsur kang mbangun crita saka jroning crita kasebut.
Sing klebu ekstrisik:
·         Budaya
·         Sosial
·         Politik
·         Psikologis
SEJARAHE CERKAK
Periodesasi sastra jawa kuna (basa + tulisane nganggo sanskerta), ing periode iki daya pangribawane saka akulturasi India. Lan karya kang dikasilke kayata kakawin lan parwa.
Periodesasi sastra jawa pertengahan (nganggo basa kawi lan panulisane jawa kuno), karya sastra kang dikasilke arupa kidung, serat utawa cariyos Sritanjung, Calon arang.
Periodesasi sastra jawa anyar (nganggo basa jawa lan tulisan pegon). Karya sastrane kayata suluk lan serat anbiya.
Periodeasi sastra jawa modern (nganggo basa jawa lan tulisan latin / gedreg). Ing mangsa iki, sastra jawa kena pengaruhe kumpeni (landa) utawa wong barat kang njajah ing bumine nusantara.
Tata Cara Nulis Cerkak
1.      Milih tema
2.      Nentokake paraga lan watak paraga
3.      Nentokake alur crita
4.      Nentokake latar crita
5.      Nentokake pamawas (sudut pandang)
6.      Gawe pilihan tembung
Bandingne Cerkak Karo Teks Liya:
·         Cerkak lan tembang, Cerkak klebu karya sastra sing ora kena di lagu ‘ne, Ananing tembang isih mlebu karya sastra sing mesti dilagu ‘ne, sak liyane syair, puisi, lan sastra liyane.
·         Cerkak lan geguritan, Cerkak nganggo wates ora luwih saka 10.000 ukara, ananging geguritan kena wates 1 – 16 ukara saben larik.
·         Cerkak lan parikan, Cerkak nganggo wates ukara ora luwih saka 10.000 ukara, nanging parikan ora kena luwih saka 12 suku kata, uga parikan duweni sajak ab-ab
·         Cerkak lan cerbung, Cerkak mung fokus neng 1 crita sing dilakoni karo tokoh, nanging cerbung iso duweni luwih saka siji dalan crita (beda tema) tapi tetep sing dilakoni karo tokoh sing podo.

Pencarian :